slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
Hướng dẫn lựa chọn Power Inverter- Power Inverter Selection Guide

Hướng dẫn lựa chọn Power Inverter- Power Inverter Selection Guide

17/12/2020

Power Inverter Selection Guide

Table of common tools and appliances and their power usage in Watts


Picking the right inverter is important, and we wanted to make it as easy as possible for you. SO to help you decide what power inverter you will need for your particular application(s) we have put together a comprehensive table of common tools and household appliances to give you an idea of how much power you will need to run them.

If you only want to run a single appliance then the recommended inverter Wattage is probably your best choice and you will just need to decide if you wanted a modifed wave power inverter or a pure sine wave power inverter.

If you want to run multiple appliances/tools at the same time then to select an inverter that will supply enough power for them simply add up the Watt's for all the items you may want to run. Once you have the total wattage, we suggest you add 20% to 30% to the total Watt's, and you have your minimum inverter power requirement.

Please Note: We have tried to be as accurate as we can but the wattages given in the table below are estimates only. The actual wattage required for these appliances may vary from those listed so these figures should only be used as a guide. We strognly recommend checking the appliance itself to determine the actual wattage required. Any advice or recommendations are to be used as a guide only and we cannot be held liable if you decide to use this information. If you are not sure we recommend contacting the manufacturer of the device(s) in question or feel free to contact us and we will be more than happy to help you.


Power Inverter Selection Table

* Appliances and tools with induction motors (marked with * in the table) may require from 3 to 7 times the listed wattage when starting. The start-up load of the appliance or tool determines whether an inverter has the capability to power it. Be sure to check the specific wattage requirements and operating instructions for appliances / tools to be used. Please note: DC Amps listed in the table above is an estimate of the DC current draw from a 12V battery for that appliance. For 24V Inverters, the DC Amps from a 24V battery will be approximately half what is listed.

 

Power Conversion Formulas:

To help with working out your appliance's power, you can also use the following conversion formulas:

Watts ÷ 230 = Amps

Amps x 230 = Watts

If you are still unsure feel to contact us and we will help you to select the right inverter for the job.

 

Đón các biến tần phải là quan trọng, và chúng tôi muốn làm cho nó dễ dàng như có thể cho bạn. SO để giúp bạn quyết định những gì quyền lực biến tần bạn sẽ cần cho các ứng dụng cụ thể của bạn (s), chúng tôi đã đặt cùng một bảng toàn diện của các công cụ phổ biến và đồ dùng gia đình để cung cấp cho bạn một ý tưởng của bao nhiêu điện năng bạn sẽ cần phải chạy chúng.

Nếu bạn chỉ muốn chạy một thiết bị duy nhất thì Công suất biến tần nên có lẽ là lựa chọn tốt nhất của bạn và bạn sẽ chỉ cần phải quyết định nếu bạn muốn có một biến tần sóng điện modifed hoặc một sin biến tần sóng điện nguyên chất.

Nếu bạn muốn chạy nhiều thiết bị / công cụ cùng một lúc sau đó để chọn một biến tần sẽ cung cấp đủ năng lượng cho họ chỉ cần thêm lên của Watt cho tất cả các mục mà bạn có thể muốn chạy. Một khi bạn có tổng công suất, chúng tôi đề nghị bạn thêm 20% đến 30% so với tổng Watt, và bạn có yêu cầu điện biến tần tối thiểu của bạn.

Xin lưu ý: Chúng tôi đã cố gắng để được chính xác như chúng tôi có thể nhưng các wattages cho trong bảng dưới đây chỉ là ước tính. Theo công suất thực tế cần thiết cho các thiết bị có thể thay đổi từ những liệt kê chonhững con số này chỉ nên được sử dụng như một hướng dẫn. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra strognly bản thân thiết bị để xác định công suất thực tế cần thiết. Bất cứ lời khuyên hoặc đề nghị sẽ được sử dụng như một hướng dẫn mà thôi và chúng ta không thể được tổ chức chịu trách nhiệm nếu bạn quyết định sử dụng các thông tin này. Nếu bạn không chắc chắn, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với nhà sản xuất của thiết bị (s) trong câu hỏi hoặc cảm thấy tự do để liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ được hạnh phúc hơn để giúp bạn.


Bảng điện Inverter Selection

* Máy móc gia dụng và các công cụ với động cơ cảm ứng (được đánh dấu bằng * trong bảng) có thể yêu cầu 3-7 lần so với công suất niêm yết khi bắt đầu. Tải khởi động của thiết bị hay công cụ xác định xem một biến tần có khả năng cấp điện cho nó. Hãy chắc chắn để kiểm tra các yêu cầu về công suất và hướng dẫn hoạt động cụ thể cho các thiết bị / công cụ được sử dụng. Xin lưu ý: DC Amps được liệt kê trong bảng trên là một ước tính của vẽ hiện tại DC từ pin 12V cho các thiết bị đó. Đối với 24V Biến tần, các Amps DC từ pin 24V sẽ có khoảng một nửa những gì được liệt kê.

 

Công thức chuyển đổi điện năng:

Để giúp với làm việc ra sức mạnh thiết bị của bạn, bạn cũng có thể sử dụng các công thức chuyển đổi sau đây:

Watts ÷ 230 = Amps

Amps x 230 = Watts

Nếu bạn vẫn không chắc chắn cảm thấy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ giúp bạn chọn biến tần cho công việc.

Tags :

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

product-image

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: